Съгласно условията на и последиците от членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (наричан по-долу „ОРЗД“), Джи Ай Груп ЕООД (наричана по-долу също така Джи Ай Груп или „Компанията“) желае да ви предостави информация относно целите, методите и областите на съобщаване и разкриване на данните за персонала, предоставени от пълнолетни кандидати при регистрирането им на уебсайта на Джи Ай Груп (наричан по-долу „Уебсайтът“), уебсайтовете на други компании и социални мрежи, по електронна поща или по повод на интервю с една от агенциите.

 

1. ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА УЕБСАЙТА, ТЪРСЕНЕ И ПОДБОР НА КАНДИДАТИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

1.1. Вашите данни биват получавани по следните начини:

 1. при регистрирането ви в поверителната част на уебсайта
 2. по електронна поща
 3. чрез нашите агенции
 4. чрез външни уебсайтове или социални мрежи

1.2. Вашите данни се обработват за целите на регистрацията в поверителната част на уебсайта в случай, че кандидатствате по конкретна обява за свободна позиция, публикувана на уебсайта или подадете по ваше желание заявление за работа чрез уебсайта .

1.3. Правното основание, приложимо спрямо обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 1.2 е подписването на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

1.4. Вашите данни ще бъдат обработвани, ако кандидатствате по конкретна обява за свободна позиция и при подаване по ваше желание на заявление за работа, с цел търсене и подбор на кандидати, и по-точно с цел:
а. наемането ви като работник на временна заетост в компания-наш клиент

б. директното ви наемане в компания-наш клиент, която е трета страна
в. директното ви наемане в Джи Ай Груп
г. във връзка с политики или мерки за активна заетост или договори за сътрудничество и/или партньорство с публични и частни оператори на пазара

Освен това вашите данни ще бъдат обработени, за да ни позволите да ви изпращаме съобщения чрез традиционни или автоматични средства за контакт, включително съобщения за инициативи за обучение, свързани с конкретна позиция, независимо дали те са финансирани от компания-наш клиент или посредством фондовете за обучение.
Ако кандидатствате по конкретна обява за свободна позиция, данните ви могат да бъдат обработвани също така и за целите на бъдещи процеси на търсене и подбор на персонал, ако не възразите срещу това към момента на предоставяне на вашите данни или на по-късен етап. Ако възразите срещу обработването в бъдещ период на вашите данни, те ще бъдат обработени единствено във връзка с конкретния процес на подбор, в рамките на който сте кандидатствали.

1.5. Правното основание, приложимо към обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 1.4 е оформянето на предоговорни мерки, приети по ваше искане съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

1.6. Данните ви могат да бъдат обработвани също така и за целите на установяване, упражняване или защитаване на нашите права в рамките на съдебни производства.

1.7. Правното основание за обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 1.6 са нашите легитимни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Правното основание за обработването на специалните категории ваши лични данни за същите цели, е установяването, упражняването или защитата на право в рамките на съдебно производство съгласно член 9, параграф 2, буква е) от ОРЗД.

 

2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

2.1. Вашите данни могат да бъдат обработени също така и, ако дадете съгласието си за следните допълнителни цели:

а. предоставяне на информация и изпращане на промоционални съобщения относно услугите, предлагани от Джи Ай Груп (включително инициативи за обучение, кариерно развитие и професионално обучение), или статистически изследвания и проучвания и/или пазарни проучвания, посредством традиционни (по поща и телефонни обаждания чрез оператор) и автоматизирани методи за контакт (писмо по електронна поща, текстово съобщение, мултимедийно съобщение и системи за незабавно предаване на съобщения)

б. предоставяне на информация и изпращане на промоционални съобщения относно услугите, предлагани от другите компании в групата в рамките на и извън ЕС (като инициативи за обучение, кариерно развитие, професионално обучение, подпомагане при предаване, търсене и подбор на персонал и търсене на ръководни кадри), и статистически изследвания и проучвания и/или пазарни проучвания, посредством традиционни (по поща и телефонни обаждания чрез оператор) и автоматизирани методи за контакт (писмо по електронна поща, текстово съобщение, мултимедийно съобщение и системи за незабавно предаване на съобщения)

2.2. Правното основание, приложимо спрямо обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 2.1, е съгласието ви съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

2.3. Прави се уговорка, че съгласие за обработването на личните ви данни за целите, описани по-горе, се дава изцяло по ваше желание. Поради това, ако откажете да дадете съгласието си за обработването за споменатите цели, данните ви ще бъдат обработени единствено за целите, описани в точка 1 по-горе.

 

3. КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И ОБРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ДАННИ

3.1. Само за пример, Джи Ай Груп ще получава следните обикновени категории лични данни: лично име, бащино име (ако има такова), фамилно име, парола, дата на раждане, ЕГН, номер на лична карта, пощенски адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер за контакт, образователни квалификации, трудов стаж и всякаква друга допълнителна информация, попълнена от вас в CV-то ви и/или предоставена по време на интервю в един от нашите клонове.

3.2. Джи Ай Груп ще получава въпросните данни от вас и/или от уебсайтове, управлявани от трети страни или от социални мрежи, чрез които Джи Ай Груп публикува обявите за свободни позиции (от името на своите клиенти или за негова собствена сметка), или чрез които вие можете да правите справка с профилите на кандидатите.

3.3. Ако кандидатствате по обява или подавате заявление за работа по ваше желание, ще ви бъде дадена възможност да декларирате, че попадате в защитена категория във формулярите за събиране на данни, поместени на уебсайта или по време на интервю по телефона или интервю, провеждано в един от нашите клонове. Тази информация представлява част от специалните категории данни съгласно член 9, параграф 1 от ОРЗД, като тя ще бъде обработвана съгласно действащата нормативна уредба.

3.4. Правното основание за обработването на специални категории ваши данни, описани в точка 1.2, е вашето изрично съгласие в съответствие с член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД.
Ако не дадете своето съгласие, няма да бъде възможно обработването на данните от защитената категорията, в която вие попадате.

3.5. Моля, не включвайте във вашето CV никакви специални категории лични данни (лични данни, разкриващи вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни или биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, или данни за вашето здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация).

 

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

4.1. При обработване на данни за целите на регистрацията в поверителната част на уебсайта и за целите на търсене и подбор, както е описано в раздел 1 при подаване на заявление за работа по желание на кандидата, данните се въвеждат в базата данни на компанията и се съхраняват за период от 30 месеца след въвеждането, или от датата на вашето най-скорошно взаимодействие с уебсайта (достъп, актуализиране на данни или качване на вашето CV) или агенции, освен когато дадете съгласието си за удължен период на съхранение на данни, когато такова съгласие бъде поискано от вас преди изтичането на първоначалния период на съхранение.

4.2. При обработване на данни за целите на регистрацията в поверителната част на уебсайта и за целите на търсене и подбор, както е описано в раздел 1 при кандидатстване по конкретна обява за свободна позиция, ако възразите срещу съхранението на вашите данни за бъдещи процеси на подбор, данните ви ще бъдат въведени в базата данни на компанията и ще бъдат съхранявани по време на процеса на подбор, а при възражение от ваша страна, до приключването на този процес.

4.3. При обработване на данни за цели, свързани с установяване, упражняване или защита на законно право, както е описано в точка 1, данните ще бъдат въведени в исторически архив и съхранявани през цялото времетраене на спора, и до тогава, до когато изтекат сроковете за образуване на производство по обжалване.

4.4. При обработване на данни за допълнителните цели, описани в точка 2.1, данните ще бъдат въведени в базата данни на компанията и съхранявани за срока, посочен в точка 4.1, или до тогава, до когато вие оттеглите своето съгласие.

4.5. При изтичане на сроковете на съхранение по-горе, данните ще бъдат унищожени или преобразувани в анонимен формат.

 

5. ЕСТЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАННИ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

5.1. Предоставянето на данните, обозначени със звездичка във формуляра за регистрация за поверителната част на уебсайта е необходимо, за да се даде възможност на Джи Ай Груп да завърши вашата регистрация, както е описано в точка 1. Ако откажете да предоставите поисканите данни, Джи Ай Груп няма да може да завърши регистрацията ви на уебсайта.

5.2. Предоставянето на данните, обозначени със звездичка във формуляра за събиране на данни, поместен в уебсайта, или по искане на агенциите, е необходимо, за да се даде възможност на Джи Ай Груп да осъществи процеса на търсене и подбор, описан в точка 1. Ако откажете да предоставите поисканите данни, Джи Ай Груп няма да може да разгледа вашата кандидатура.

5.3. Предоставянето на данните, описани в точка 2 не е задължително. Ако откажете да предоставите данните или не дадете своето съгласие, това няма да окаже никакво влияние върху регистрацията ви на уебсайта и няма да попречи на Джи Ай Груп да осъществи процеса на търсене и подбор.

 

6. МЕТОДИ НА ОБРАБОТВАНЕ

Процедурата по обработване на данни се основава на принципите на коректност, легитимност, прозрачност и минимизиране на данни (неприкосновеност на личния живот чрез проектното решение). Данните могат да бъдат обработвани ръчно или автоматично, за да могат те да бъдат запаметявани, обработвани и предавани, като това ще се извършва чрез подходящи технически и организационни мерки, гарантиращи сигурността, поверителността, целостта, достъпността и стабилността на системите и услугите и предотвратяващи риска от загубване, унищожаване, неразрешен достъп или разкриване или незаконно използване на данните, в допълнение на разумни мерки за незабавно анулиране или коригиране на данни, неподходящи за целите, за които се обработват.

 

7. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ

7.1. Вашите данни могат да бъдат обработвани единствено от служители на отдели на компанията, които са упълномощени за това с оглед изпълнение на посочените по-горе цели. Въпросните служители са получили подходящи инструкции за работа във връзка със задачите, които те ще изпълняват.

7.2. Джи Ай Груп може да препраща вашите лични данни на следните страни с оглед на изпълнение на целите, описани в точка 1 по-горе:

 1. Компании-клиенти или организации-клиенти
 2. Министерство на труда
 3. Публични органи във връзка с политики или мерки за активна заетост
 4. Други оператори на пазара в случай на партньорства
 5. Правни консултанти
 6. Органи за обучение
 7. Компании от групата в чужбина

Джи Ай Груп може да препраща вашите лични данни на компании от групата в чужбина за целите, описани в точка 3 по-горе.

7.3. Освен това вашите лични данни могат да бъдат обработвани от външни страни, изрично определени за лица, обработващи данните, които извършват за Джи Ай Груп:

 1. услуги по управление и поддръжка на уебсайта
 2. услуги по управление и поддръжка на базата данни с кандидати
 3. услуги по систематизация на данни
 4. услуги по изпращане на съобщения
 5. услуги, свързани с пазарни проучвания

7.4. Актуализирания списък на получателите можете да получите от нашето седалище или като изпратите писмо по електронната поща до bg.privacy@gigroup.com.

7.5. Личните данни, предоставени от кандидатите няма да бъдат разкривани.

 

8. ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕС

8.1. Вашите данни могат да бъдат предавани на компании, намиращи се в държави, които не са членки на Европейския съюз, и по-специално:

а. Аржентина и Швейцария, в които нивата на защита се считат за адекватни от Европейската комисия съгласно член 45 от ОРЗД

б. Бразилия, Китай, Колумбия, Хонконг, Индия, Черна гора, Русия, Сърбия и Турция, при условие, че GI и вносителят на данни подпишат стандартни договорни клаузи, приети или одобрени от Европейската комисия съгласно член 46, параграф 2, букви в) и г) от ОРЗД

8.2. Решенията относно адекватността на нивата на защита могат да бъдат разгледани чрез използване на следните връзки:
Швейцария: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2295/oj
Аржентина: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2003/490/oj
Копие от стандартните договорни клаузи, подписани от GI може да бъде получено чрез изпращане на писмо по електронната поща до: bg.privacy@gigroup.com

 

9. ПРАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА

9.1. Заинтересованите страни разполагат с правата, описани в членове 15—22 от ОРЗД, когато е приложимо.

9.2. По-специално, заинтересованите страни могат да искат от администратора на данни да им дава достъп до и да анулира данните, да коригира неточни данни, да допълва непълни данни и да ограничава предаванията на данни в случаите, описани в член 18 от ОРЗД .

9.3. Заинтересованите страни имат правото да възразяват срещу обработването на данните, необходими за законното преследване на интересите на администратора на данни като това може да става по всяко време и изцяло или частично.

9.4. Ако условията за предаването на данните съгласно член 20 от ОРЗД са изпълнени , заинтересованите страни също имат правото да получат данните, предоставени на администратора на данни в структуриран формат за общо ползване, който се чете от автоматично устройство, и когато това е технически осъществимо, да предават безпрепятствено данните на друг администратор на данни.

9.5. Заинтересованите страни имат правото да предявяват искове пред съответния надзорен орган (в тяхната държава членка на обичайно пребиваване или заетост или в държавата, в която е било извършено предполагаемото нарушение).

9.6. Тези права могат да бъдат упражнявани в писмен вид до адреса, посочен по-долу или чрез писмо по електронната поща, изпратено до следния адрес: bg.privacy@gigroup.com. Прави се уговорка, че заявлението за тази цел се подава по електронен път, и че информацията ще бъде предоставена в електронен формат, подходящ за общо ползване.

 

10. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

10.1. Заинтересованите страни имат правото да оттеглят съгласието, изразено от тях по всяко време чрез писмо по електронната поща до адрес bg.privacy@gigroup.com.

10.2. Оттеглянето на съгласието не засяга легитимния характер на обработването, основано на съгласието, дадено от вас преди оттеглянето.

 

11. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ

Администраторът на лични данни е Джи Ай Груп ЕООД, 1303 София, бул. Александър Стамболийски 84, ет.6, представлявано от законния му представител.

 

12. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (ДЛЗД)

Контакт с длъжностното лице по защита на данните [ДЛЗД] може да бъде осъществен на електронна поща dpo@gigroup.com и адрес: Piazza IV Novembre n. 5, 20124 Milan.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

Ако:
а). заинтересованата страна оспори точността на личните данни, за периода, необходим на администратора на данни да провери точността на въпросните данни
б). обработването е незаконно и заинтересованата страна възрази срещу анулирането на личните данни и поиска ограничаване на тяхното използване
в). дори ако администраторът на данни вече не изисква данните за целите на обработването, когато заинтересованата страна трябва да получи личните данни с цел установяване, упражняване или защита на право в рамките на съдебно производство
г). заинтересованата страна възрази срещу обработването съгласно член 21, параграф 1, докато се изчакват проверки относно преимущественото значение на законовите основания на администратора на данни пред тези на заинтересованата страна

1Ако обработването се основава на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a) или член 9, параграф 2, буква a) или договора съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД и се осъществява посредством автоматични инструменти.