logo-wyser

Wyser е международна компания, осъществяваща услуги за търсене и подбор на експерти, специалисти, среден и висш мениджмънт.

Wyser има представителства в Европа, Южна Америка, Северна Америка и Азия, които ни позволяват да работим с компании и кандидати в над 40 страни.

Wyser е част от Gi Group  – лидер на международния пазар в областта на специализираните услуги, посветени на развитието на пазара на труда.

Нашата мисия е да изградим мост между стойностните кандидати, които желаят да се развиват и компаниите, които са заинтересовани от наемането на лидери и наистина обещаващи таланти.

В работата си се ръководим от желанието да изградим дългосрочни взаимоотношения с партньорите ни, приемаме с ентусиазъм техните предизвикателства и се стремим да ги подпомагаме във вземането на най-добрите решения.

При всеки проект, влагаме отдаденост, компетентност, професионализъм и запазваме конфиденциалност, както по отношение на кандидатите, така и за компаниите–клиенти.

Ние сме наясно колко е важна работата за всекиго и вярваме, че ценността на компанията се измерва чрез потенциала, таланта и стойността на хората в нея.
Стойността на нашето предложение се основава на пет стратегически елемента:

Персонализиран консултантски подход в процеса на подбор, основан на идентифициране конкретните нужди на корпоративните клиенти и създаване на индивидуални решения;

Фокус върху конкретни професионални групи, който ни позволява да се възползваме от своя богат и постоянно развиващ се опит в областта на Маркетинга & Продажбите, Технически & Инженерни дисциплини, Счетоводство & Финанси, Застраховане & Банкиране, Медицина & Фармация и Управление на Човешки ресурси;

Прецизна и структурирана методология, върху която градим добрите си партньорски взаимоотношения с местните ни и международни клиенти;

Активно взаимодействие с кандидатите, ориентирано към личностното им развитие и професионалното израстване, но и към поддържането на дългосрочни взаимоотношения с тях;

Глобално присъствие – представителства на 4 континента в повече от 40 страни, които ни позволяват да обслужваме бързо и ефективно клиентите ни по целия свят.

Имейл: office.bg@wyser-search.com


ИНФОРМАЦИЯ



  ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

  ЧЛЕН 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (EU) относно защита на физическите лица

  във връзка с обработването на лични данни (ОРЗД)

  АДМИНИСТРАТОР

  Джи Ай Груп ЕООД

  Бул. “Александър Стамболийски” N 84, ет. 6, 1303 София

  Тел: +359 2 952 36 90, +359 2 951 56 95, електронен адрес: bg.privacy@gigroup.com (“GI”)

  ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ (DPO)

  Piazza IV Novembre 5, 20124 Milan на вниманието на: “Data Protection Officer”

  електронен адрес: dpo@gigroup.com

  С КАКВА ЦЕЛ СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ И

  ЗАКОНОВИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Личните данни се обработват в отговор на запитвания за получаване на информация във връзка с услугите, предлагани от Джи Ай Груп ЕООД или компании от групата на Джи Ай.

  В този смисъл, ако запитването касае услуги, предлагани от други компании от групата на Джи Ай, Джи Ай ще има възможност да отговори, като посочи лицата за контакт или директно препрати към заинтересованата компания с цел осигуряване на подходящ и навременен отговор.

  Срокът на съхранение на данните е не по-дълъг от необходимия  за нуждите от лични данни.

   

  Законовото основание за обработка на лични данни е: действие във връзка с изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна.

   

  След изтичане на срокът на съхранение, посочен по-горе, личните данни ще бъдат унищожени, изтрити или анонимизирани, съвместимо с техническото изтриване и процедурите за създаване на резервни копия (back-up).

   

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Потвърждението на лични данни, отбелязани с * във формуляра за събиране на данни, е задължително. В случай на отказ от предоставяне на тези лични данни Джи Ай Груп ЕООД няма да може да отговори на запитването за информация.

  КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

  Личните ви данни могат да бъдат обработвани единствено от служители на отдели на компанията, които са упълномощени за това с оглед изпълнение на посочените по-горе цели. Въпросните служители са получили подходящи инструкции за работа във връзка със задачите, които ще изпълняват.  

  Личните ви данни могат да бъдат споделяни със следните субекти или категории субекти – в качеството им на автономни администратори:

  • Компании на Групата в Италия или други държави, включително извън ЕС, в случай, че запитването се отнася до услуги, предоставяни от други компании на Групата на Джи Ай.

  Личните ви данни могат да бъдат използвани, от името на компанията, от органи, определени като обработващ лични данни, на които са предоставени съответни инструкции, а именно:

  • Доставчици на IT услуги;

  • Компании, предоставящи услуги по поддръжка на сгради и офис помещения

  Списъкът с получателите на лични данни се актуализира непрекъснато и може да бъде лесно и безплатно достъпен чрез изпращане на имейл на електронен адрес bg.privacy@gigroup.com

  ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕС

  Личните данни могат да бъдат предадени в държави извън ЕС, в частност:

  • Аржентина и Швейцария, където нивото на защита на лични данни е прието за задоволително от ЕК съгласно член 45 от ОРЗД;

  • Бразилия, Китай, Колумбия, Хонг Конг, Индия, Черна Гора, Русия, Сърбия и Турция – след подписване на стандартни договорни клаузи между Джи Ай Груп и получателят на лични данни, одобрени от ЕК съгласно член 46, 2, буква в) от ОРЗД

  Решенията относно адекватността на нивата на защита могат да бъдат разгледани чрез използване на следните връзки:

  Switzerland: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D2295

  Argentina: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0490

  Копие от стандартните договорни клаузи, подписани от Джи Ай Груп, може да бъде получено чрез изпращане на писмо по електронната поща до: bg.privacy@gigroup.com

   

  ПРАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА

  Заинтересованите страни могат да искат от администратора на данни достъп до личните им данни, коригиране или изтриване на личните им данни, допълване на непълни данни и ограничаване на предаванията на данни в случаите, описани в член 18 от ОРЗД, както и да възразят срещу обработването на данни, необходими за законното преследване на интересите на администратора на данни.

  В допълнение, в случаите, когато обработването се осъществява на базата на съгласие или на договор и се извършва автоматизирано, субектът на данни има правото да прехвърли или получи личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлят, ако е технически възможно, на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени.

  Субектите на данни имат правото по всяко време да отправят оплаквания към съответния контролен орган, както и да пристъпят към други средства за защита, определени със съответната законодателна рамка.

  Тези права могат да бъдат упражнени писмено – по пощата – на адреса, посочен по-горе, или чрез изпращане на имейл на:

  bg.privacy@gigroup.com


   

  За повече информация:  

   

  Wyser-Search Bulgaria