ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ЧЛЕН 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (EU) относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (ОРЗД)

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Джи Ай Груп ЕООД
С адрес София, район Оборище, бул. Александър Дондуков“ 88, ет.3
телефон +359 2 951 56 95, e-mail адрес Reception.Sofia01@gigroup.com  

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ /DPO/

Piazza IV Novembre 5, 20124 Milan на вниманието на “Data Protection Officer” Електронен адрес: dpo@gigroup.com  

 

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С каква цел се обработват личните ви данни. Законови основания за обработка на лични данни

Срок на съхранение на лични данни

1. Регулярна кореспонденция с кандидати

Изпращане на регулярна кореспонденция към кандидати, участващи в процеси по подбор – чрез електронна поща. Законовото основание за обработка на лични данни е съгласие. Съгласието за обработка на лични данни във връзка с гореописаното е изцяло въпрос на избор.

2. Маркетинг на Дружеството

Изпращане на информационни и промоционални съобщения относно услугите, предоставяни от Дружеството /временна заетост, подбор/ за целите на статистически и/или маркетингови проучвания – както по традиционен начин /чрез пощенски писма, телефонни обаждания/, така и чрез автоматизирани средства за комуникация /електронна поща, sms, mms, други/.

Законовото основание за обработка на лични данни е съгласие. Съгласието за обработка на лични данни във връзка с гореописаното е изцяло въпрос на избор.

3. Маркетинг на дружествата от групата на Джи Ай

Изпращане на информационни и промоционални съобщения относно услугите, предоставяни от други компании – част от групата на Джи Ай – както от държави членки на ЕС, така от и страни извън него /в частност HR услуги по консултинг и трейнинг, аутсорсинг, помощ при алокиране, подбор на кадри, подбор на средни и високи позиции/ или за целите на статистически и/или маркетингови проучвания – както по традиционен начин /чрез пощенски писма, телефонни обаждания/, така и чрез автоматизирани средства за комуникация /електронна Законовото основание за обработка на лични данни е съгласието. Съгласието за обработка на лични данни във връзка с гореописаното е изцяло въпрос на избор.

След изтичане на на срокът на съхранение, посочен по-горе, личните данни ще бъдат унищожени, изтрити или анонимизирани, съвместимо с техническото изтриване и процедурите за създаване на резервни копия /back-up/. Личните ви данни могат да бъдат обработвани единствено от служители на отдели на компанията, които са упълномощени за това с оглед изпълнение на посочените по-горе цели. . Въпросните служители са получили инструкции за работа във връзка със задачите, които ще изпълняват.

До оттегляне на съгласие

Личните ви данни могат да бъдат споделяни от Дружеството и във връзка с т.3 по-горе с други компании – част от групата на Джи Ай в Италия и други държави. Личните ви данни могат да бъдат използвани от органи, определени изрично като обработващ лични данни, които предоставят на Дружеството:

  • Услуги по поддръжка на база данни;
  • Услуги, свързани с архивиране;
  • Комуникационни услуги;
  • Услуги, свързани с пазарни проучвания

Списъкът с получателите на лични данни може да бъде достъпен чрез изпращане на имейл на електронен адрес it.privacy@gigroup.com  

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни могат да искат от администратора на данни достъп до личните им данни, коригиране или изтриване на личните им данни, допълване на непълни данни и ограничаване на предаванията на данни в случаите, описани в член 18 от ОРЗД.

Субектите на данни могат във всеки един момент да направят възражение срещу обработването на данни – частично или пълно – необходими за упражняване правото на защита на Администратора.

Субектите на данни имат право, при наличие на условия за упражняване правото на преносимост съгласно член 20 от ОРЗД, да получат личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлят, ако е технически възможно, на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени.

Субектите на данни имат правото по всяко време да отправят оплаквания към съответния контролен орган /в държавата по местоживеене или работа или в държавата, в която се е състояло предполагаемото нарушение/.

Тези права могат да бъдат упражнени писмено – по пощата – на адреса, посочен по-горе, или чрез изпращане на имейл на: it.privacy@gigroup.com. Отговори на подадените по електронен път оплаквания ще бъде връщан респективно в електронен формат.  

 

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Субектите на лични данни могат във всеки един момент да направят възражение срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг – писмено на пощенския адрес, посочен по-горе, или чрез електронна поща на адрес: it.privacy@gigroup.com и/или като изберат съответния линк в електронното писмо, което ще им бъде изпратено.  

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

Those Субектите на лични данни могат във всеки един момент да направят възражение срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг – писмено на пощенския адрес, посочен по-горе, или чрез електронна поща на адрес: it.privacy@gigroup.com и/или като изберат съответния линк в електронното писмо, което ще им бъде изпратено.

Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено.