С предоставяните от нас услуги и като ключов играч на глобално ниво, ние се стремим да допринасяме за развитието на пазара на труда, като акцентираме върху стойността, която работата носи както на отделната личност, така и на обществото като цяло.

 

Мисията на компанията е отправна точка за дефинирането на 6-те основни ценности на Групата. Работата на всяка една от компаниите и на всеки един от служителите на Gi Group се базира на набор от ценности, съгласувани с подхода ни към пазара на работната сила. Тези ценности са съгласувани и с подхода ни към обществото, в което развиваме своята дейност.

Gi Group дефинира работата като възможност хората да реализират себе си и своите желания. Допълнително това е възможност да бъдат част от създаването на едно по-голямо „благосъстояние“, което да издържи във времето. Именно това е и причината да сме ориентирани към създаване на възможности за работа, които да помагат на хората да навлязат в едно бъдеще, отговарящо на техните нужди и очаквания. В него се спазват принципите на равноправието, безпристрастността, личната безопасност и достойнство. Бъдеще, което е против всякакви форми на дискриминация и нелегални действия.

В Gi Group сме много добре запознати с публичната и социална роля, която играе в обществото. С прилаганите от нас добри практики като международна агенция за подбор на персонал ние оказваме пряко влияние върху установяването на нови и по-добри правила за развитие на пазара. Благополучието на кандидати и клиенти е важна цел за всеки един от служителите ни. Ние сме силно ангажирани в подкрепа на:

  • Признатите в света права на човека и тяхната активна защита;
  • Правните закони на държавите, в които Групата развива своята дейност;
  • Законодателството, което регулира работното място, здравословните и безопасни условия на труд;
  • Разпространяването на културата на Групата и усвояването на най-ефективните превантивни мерки;
  • Опазването на околната среда, чрез подкрепяне на нови инициативи, технологии и успешни практики.

Gi Group вярва, че единственият начин, по който нейните служители и представители могат да изпълняват служебната си мисия, е този задачите да бъдат изпълнявани с максимално висока степен на внимание и загриженост. Резултатът от работата трябва да е добър както за служителите на компанията, така и за нейните клиенти. В този смисъл принципите, въз основа на които Gi Group развива своята дейност, се определят от приоритетите на:

  • Нашите клиенти – компании и кандидати: ние се стараем да удовлетворим техните специфични нужди, като използваме инструменти и услуги предлагащи ефективни, таргетирани и дълготрайни решения, които от своя страна създават нови ценности.
  • Нашите служители – стараем се да се покачи нивото на разпознаване на тези ценности, а също така и на осведомяването за степента на важност, която работата има сама по себе си. Gi Group подкрепя служителите си в убеждението, че компанията играе важна образователна роля.

Gi Group вярва, че способността на компанията да поддържа баланс и да има добро представяне на пазара, е задължително условие за успешен и здравословен бизнес. Това е и предпоставка за удовлетворяване на нуждите и постигане на целите на заинтересованите страни. Стремим се да осигуряваме непрекъснатост на бизнес процесите в съчетание с чудесно обслужване. Това само по себе си не е единствената ни цел – ние промотираме себе си, своите служители и социалната и икономическа среда, в която развиваме дейността си. Преследваме тази цел, като спазваме изцяло законите и правилата на свободната, регулирана и честна конкуренция.

В Gi Group сме убедени, че непрекъснатото обучение и насърчаване на иновациите стои в основата на това работата да се върши по-качествено и бизнесът да се поддържа непрекъснат. Така от създаването на нови решения, адаптирани спрямо промените в икономическите и социални условия, могат да се възползват всички заинтересовани страни.

Служителите на Gi Group осъзнават, че са длъжни да служат на заобикалящата ги среда, а не обратното. Те обслужват кандидати, компании, институции и служители, като споделят своята експертиза и демонстрират професионализъм в ежедневната си работа.

Gi Group вярва, че хората са основен капитал за организацията. Ние разбираме и уважаваме значението на добрия баланс между работата и личния живот. Знаем, че екипната работа и сериозното въвличане в мисията на компанията са важни.

Приемането на ценностите и мисията на компанията като съгласувани с визията за работа на отделния служител означава минаване от пасивна към активна роля. От всеки един служител в Gi Group се очаква да създаде позитивна връзка със своите колеги и пряк ръководител. Да обменя идеи и възгледи за условията на работа и да предлага подобрения за продуктите и процесите на компанията, които създават ценности.

Този обмен трябва да е характерен не само за взаимоотношенията между колегите, но и за взаимоотношенията между всички заинтересовани страни. Достойнството, честта и добрата репутация трябва да бъдат поддържани.

Annual report

Нашият годишен доклад

История

Нашата история

Мисия

Нашата мисия