Изпрати ни твоето CV


Рождена дата (дд.мм.гггг.)*:

Офиси*:CV:


Аз, долуподписаният, съм съгласен личните ми данни да бъдат предоставени на Групата в Италия или зад граница (на старни членки на ЕС или извън него)
Да He